PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN HỘI
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Trần Văn Hoàng Anh
   Sinh ngày: 10/02/2009  
   Lớp: 3A
   Chỗ ở: Đào Lạng-Văn Hội-Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Thành tích xuất sắc
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Ngọc Hà
   Sinh ngày: 20/09/2009  
   Lớp: 3A
   Chỗ ở: Đào Lạng-Văn Hội-Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Thành tích xuất sắc
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Thị Xuân Hương
   Sinh ngày: 06/07/2009  
   Lớp: 3A
   Chỗ ở: Văn Hội-Văn Hội-Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Thành tích xuất sắc
   Năm học: 2017 - 2018
   Mai Trung Kiên
   Sinh ngày: 13/07/2009  
   Lớp: 3A
   Chỗ ở: Đào Lạng-Văn Hội-Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Thành tích xuất sắc
   Năm học: 2017 - 2018
   Phạm Đoàn Tuấn Minh
   Sinh ngày: 28/04/2009  
   Lớp: 3A
   Chỗ ở: Đào Lạng-Văn Hội-Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Thành tích xuất sắc
   Năm học: 2017 - 2018
   Phạm Quốc Trung
   Sinh ngày: 22/03/2009  
   Lớp: 3A
   Chỗ ở: Đào Lạng-Văn Hội-Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Thành tích xuất sắc
   Năm học: 2017 - 2018
   Tống Anh Tuệ
   Sinh ngày: 10/06/2009  
   Lớp: 3A
   Chỗ ở: Đào Lạng-Văn Hội-Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Thành tích xuất sắc
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Gia Bảo
   Sinh ngày: 07/06/2009  
   Lớp: 3B
   Chỗ ở: Văn Hội-Văn Hội-Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Thành tích xuất sắc
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Tuấn Dũng
   Sinh ngày: 11/03/2009  
   Lớp: 3B
   Chỗ ở: Văn Hội-Văn Hội-Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Thành tích xuất sắc
   Năm học: 2017 - 2018
    Bùi Thanh Hiền
   Sinh ngày: 04/06/2009  
   Lớp: 3B
   Chỗ ở: Văn Hội-Văn Hội-Ninh Giang- Hải Dương
   Thành tích:     Thành tích xuất sắc
   Năm học: 2017 - 2018
12345678910...