PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN HỘI
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 18 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai20:41:31 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai20:41:25 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai19:41:16 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
4Khách vãng lai18:42:24 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6353
5Khách vãng lai17:10:09 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
6Khách vãng lai17:03:21 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
7Khách vãng lai16:54:50 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
8Khách vãng lai16:47:22 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/login/doi_mat_khau_admin.aspx
9Khách vãng lai15:57:40 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
10Khách vãng lai15:51:01 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_giao_vien.aspx
11Khách vãng lai15:51:00 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_giao_vien.aspx
12Khách vãng lai15:15:49 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
13Khách vãng lai15:01:33 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
14Lê Thị Băng13:34:21 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
15Lê Thị Băng13:34:17 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
16Lê Thị Băng13:30:26 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
17Lê Thị Băng13:23:45 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_2.aspx
18Lê Thị Băng13:23:27 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
19Khách vãng lai13:23:19 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
20Khách vãng lai13:22:51 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
21Khách vãng lai13:21:05 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
22Lê Thị Băng13:12:49 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
23Lê Thị Băng13:12:14 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
24Khách vãng lai13:12:03 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
25Khách vãng lai13:11:56 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
26Khách vãng lai13:03:51 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
27Khách vãng lai13:02:31 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
28Khách vãng lai12:44:36 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
29Khách vãng lai12:37:33 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
30Khách vãng lai11:58:52 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_mon.aspx
31Khách vãng lai11:47:12 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/ho_tro_gv/xem_de.aspx
32Khách vãng lai11:45:24 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay_full_default.aspx
33Khách vãng lai11:27:28 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
34Khách vãng lai09:40:21 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
35Khách vãng lai08:19:21 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
36Khách vãng lai08:06:19 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
37Khách vãng lai08:05:12 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
38Khách vãng lai06:54:57 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1_c1.aspx
39Khách vãng lai05:58:09 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/default.aspx
40Khách vãng lai05:26:09 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
41Khách vãng lai05:25:30 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
42Khách vãng lai05:08:29 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
43Khách vãng lai04:55:08 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/main_he_thong_admin.aspx
44Nguyễn Thị Thanh Bình04:42:15 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
45Khách vãng lai04:41:16 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
46Khách vãng lai04:41:00 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
47Khách vãng lai04:11:09 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
48Khách vãng lai03:38:10 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2_c1.aspx
49Khách vãng lai02:06:40 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
50Khách vãng lai02:00:41 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
51Khách vãng lai01:34:58 http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
18 1 2019